pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ଫେରିବା ର ବାଟ କାହିଁ

32

ମାଳତୀ କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ମନୁଆ। ମନୁଆ ର ଚିକିଟା କାଦୁଅ ରଙ୍ଗ ର ଦେହ କୁ ମାଳ ର ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଗୋରା ଦେହ।ମନୁ ର ଦିନ ମଜୁରିଆ କୁଡି଼ଆ ଘରେ ମାଳ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଟିଏ।   ଯେଉଁଦିନ ମନୁ ଜାଣିଲା ତା ମାଳ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି  ସେ ଦିନ ରୁ ତା ...