pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ବାପା

54
4.6

ଦୁଇଟି  ଅକ୍ଷରେ              ନାମ ତାଙ୍କର ସରଗ ପରି ବଡ଼            ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ତାଗିଦ୍ କରନ୍ତି       ଶାସନ ବି କରନ୍ତି   କୋଳେଇ ନେଇ         ଗେହ୍ଲା ବି କରନ୍ତି    ସତ! ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି             ନ କରିପାରନ୍ତି ନିଜ ...