pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ମିଳନ-ମାଧୁରୀ

0

ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କିଶୋରୀ ଗୋ ତବ ବକ୍ଷ -କମଳ ମୋ ହୃଦ-କମଳ ପରେ ରଖିଲ ଯା, ଟିକେ ରହ ଥିର ହୋଇ, ଅନୁଭବ ତାହା କରେ । ପୁଲକିତ ଦେହ, ପୁଲକିତ ମନ ଆଲୋକିତ ଅନ୍ତର, କ୍ଷୁବ୍ଧ-ଶୋଣିତ,ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦେ ଥର ଥର । କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ...