pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ଚାକୁ ଚାକୁ ଭୁତ

366
4.2

ରାଜୁର ମା’ଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ l ତେଣୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ବାସନ କୁସନ ସଫା କରି ନପାରି ଅଗଣା ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲେ l ବାପା ବାହାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି l ଘରେ ରାଜୁ ତାର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଓ ମା’ l ମା’ ସହିତ ପିଲାଏ ଖାଇପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ l ...