ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ଯଦି ତୁମେ

ଯଦି ତୁମେ

ବନ୍ଧୁତାଧାରାବାହିକପ୍ରେମ
ସ୍ମରଣିକା
4.9
4475 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1277 ରିଭିୟୁ
162429
3 ଘଣ୍ଟା
114 ଭାଗ
" ଏ ପ୍ରେମ ବି କେମିତି କା   ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ଯକ ତାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ରହିଥାଏ, ସେ ମହତ୍ତ୍ବ ବୁଝେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଜିଯାଏଁ ମୋ କଳ୍ପନା ରେ ଯଦି ତୁମେ..... "    " ଅମନ କେତେ ଆଉ ପଢିବୁ ଏହି ଚାରି ଧାଡି ର କବିତା କୁ।  ...
162429
3 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
" ଏ ପ୍ରେମ ବି କେମିତି କା   ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ଯକ ତାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ରହିଥାଏ, ସେ ମହତ୍ତ୍ବ ବୁଝେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଜିଯାଏଁ ମୋ କଳ୍ପନା ରେ ଯଦି ତୁମେ..... "    " ଅମନ କେତେ ଆଉ ପଢିବୁ ଏହି ଚାରି ଧାଡି ର କବିତା କୁ।  ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଯଦି ତୁମେ ( ଭାଗ -୬)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଯଦି ତୁମେ (ଭାଗ-୭)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଯଦି ତୁମେ ( ଭାଗ-୮)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଯଦି ତୁମେ ( ଭାଗ -୯)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଯଦି ତୁମେ ( ଭାଗ -୧୦)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଯଦି ତୁମେ (ଭାଗ -୧୧)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଯଦି ତୁମେ ( ଭାଗ -୧୨)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଯଦି ତୁମେ ( ଭାଗ -୧୩)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଯଦି ତୁମେ (ଭାଗ -୧୪)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଯଦି ତୁମେ ଭାଗ -୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ