pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ .. 👫
ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ .. 👫

ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ .. 👫

ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ....

4.6
(672)
16 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
44779+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ 👫

6K+ 4.6 1 ମିନିଟ
07 ଅଗଷ୍ଟ 2020
2.

ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ.. ଭାଗ -୨

4K+ 4.7 1 ମିନିଟ
14 ଅଗଷ୍ଟ 2020
3.

ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ଭାଗ -୩

4K+ 4.6 2 ମିନିଟ୍
21 ଅଗଷ୍ଟ 2020
4.

ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ଭାଗ -୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ଭାଗ -୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ଭାଗ -୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ଭାଗ -୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ଭାଗ -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ଭାଗ -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ଭାଗ -୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked