pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ସ୍ବପ୍ନ ସାଗର ତୀରେ

ସ୍ବପ୍ନ ସାଗର ତୀରେ

ଉପନ୍ୟାସରୋମାଞ୍ଚକରପ୍ରେମ
Anjali Giri
4.9
8339 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 2552 ରିଭିୟୁ
163905
5 ଘଣ୍ଟା
61 ଭାଗ
ସ୍ବପ୍ନ ସାଗର ତୀରେ .. ଏକଭିନ୍ନ ସ୍ଵାଦର ଉପନ୍ୟାସ । ନିଖିଲ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ର କାହାଣୀ କୋଉ କୋଉ ମୋଡ଼ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି , ପଢିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ।
163905
5 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ସ୍ବପ୍ନ ସାଗର ତୀରେ .. ଏକଭିନ୍ନ ସ୍ଵାଦର ଉପନ୍ୟାସ । ନିଖିଲ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ର କାହାଣୀ କୋଉ କୋଉ ମୋଡ଼ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି , ପଢିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ।

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ସ୍ବପ୍ନ ସାଗର ତୀରେ..6
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ସ୍ବପ୍ନ ସାଗର ତୀରେ..7
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ସ୍ବପ୍ନ ସାଗର ତୀରେ..8
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ସ୍ବପ୍ନ ସାଗର ତୀରେ ..9
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ସ୍ବପ୍ନ ସାଗର ତୀରେ ..10
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ସ୍ବପ୍ନ ସାଗର ତୀରେ ...11
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ସ୍ବପ୍ନ ସାଗର ତୀରେ ..12
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ସ୍ବପ୍ନ ସାଗର ତୀରେ..13
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ସ୍ବପ୍ନ ସାଗର ତୀରେ...14
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ସ୍ବପ୍ନ ସାଗର ତୀରେ..15
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ