pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଶେଷ ବର୍ଷ

ଶେଷ ବର୍ଷ

ଡ୍ରାମାରୋମାଞ୍ଚକରନାରୀ
ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି
4.8
5892 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 858 ରିଭିୟୁ
208284
15 तास
175 ଭାଗ
ଗତ ବର୍ଷରୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଦେଇଥିଲା  I ଡାଏରୀଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଯେ ତା’ ଦେହରେ କଲମର କାଳି ଚିନ୍ହ ମାଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା  I ମୁଁ ଦିନେ ଭାଇକୁ ପଚାରିଥିଲି  ଭାଇ  ! ଏ ଡାଏରୀରେ କ’ଣ ଲେଖିବି ଯେ  I ଭାଇ କହିଥିଲା ...
208284
15 तास
ଭାଗ
ଗତ ବର୍ଷରୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଦେଇଥିଲା  I ଡାଏରୀଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଯେ ତା’ ଦେହରେ କଲମର କାଳି ଚିନ୍ହ ମାଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା  I ମୁଁ ଦିନେ ଭାଇକୁ ପଚାରିଥିଲି  ଭାଇ  ! ଏ ଡାଏରୀରେ କ’ଣ ଲେଖିବି ଯେ  I ଭାଇ କହିଥିଲା ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୦୬)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
7
ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୦୭)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
8
ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୦୮)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
9
ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୦୯)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
10
ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୦)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
11
ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୧)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
12
ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୨)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
13
ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୩)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
14
ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୪)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
15
ଶେଷ ବର୍ଷ (ଭାଗ-୧୫)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।