pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ
ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ

ଧାରାବାହିକ
4.7
(1.5K)
53 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
129826+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୧)

13K+ 4.4 2 ମିନିଟ୍
07 ଅପ୍ରେଲ 2020
2.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୨)

9K+ 4.5 4 ମିନିଟ୍
09 ଅପ୍ରେଲ 2020
3.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୩)

8K+ 4.5 3 ମିନିଟ୍
14 ଅପ୍ରେଲ 2020
4.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପ୍ରେତର ପ୍ରତିଶୋଧ (ଅନ୍ତିମ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked