pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ 💞
ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ 💞

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ 💞

ଧାରାବାହିକ

ଏଇ! ତୁମେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ କୁହ ନା ? - ଧେତ୍ ପାଗେଳୀ! ଭଲ ପାଇବା ର କଣ କିଛି ମାପକାଠି ଥାଏ ନା କଣ? -ତଥାପି ମୋ ମନ ରଖିବାକୁ କିଛି ତ କୁହ ନା! ପ୍ଲିଜ୍... -କଣ ଯେ ତୁମେ କୁହ ତୁମକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି ବୁଝିଲ ନା -କହିବ କି ନାହିଁ? ...

4.8
(4.8K)
6 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
3.2L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧)

8K+ 4.5 5 ମିନିଟ୍
27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021
2.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ -୨)

6K+ 4.7 4 ମିନିଟ୍
28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021
3.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୩)

5K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021
4.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୪)

5K+ 4.7 5 ମିନିଟ୍
02 ଅପ୍ରେଲ 2021
5.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୫)

5K+ 4.7 5 ମିନିଟ୍
05 ଅପ୍ରେଲ 2021
6.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ -୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ