pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ 💞
ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ 💞

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ 💞

ଧାରାବାହିକ

ଏଇ! ତୁମେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ କୁହ ନା ? - ଧେତ୍ ପାଗେଳୀ! ଭଲ ପାଇବା ର କଣ କିଛି ମାପକାଠି ଥାଏ ନା କଣ? -ତଥାପି ମୋ ମନ ରଖିବାକୁ କିଛି ତ କୁହ ନା! ପ୍ଲିଜ୍... -କଣ ଯେ ତୁମେ କୁହ ତୁମକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି ବୁଝିଲ ନା -କହିବ କି ନାହିଁ? ...

4.8
(5.1K)
6 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
328670+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧)

8K+ 4.6 5 ମିନିଟ୍
27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021
2.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ -୨)

6K+ 4.7 4 ମିନିଟ୍
28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021
3.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୩)

6K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021
4.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ -୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ପ୍ରେମ ପୁଣି ଥରେ💞(ଭାଗ-୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked