pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା

ବନ୍ଧୁତାଧାରାବାହିକପ୍ରେମ
losana patra
4.9
6719 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1057 ରିଭିୟୁ
271255
11 ଘଣ୍ଟା
200 ଭାଗ
ପ୍ରେମ
271255
11 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ପ୍ରେମ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୬)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
7
ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୭)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
8
ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୮)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
9
ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୯)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
10
ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୧୦)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
11
ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୧୧)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
12
ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୧୨)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
13
ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୧୩)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
14
ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୧୪)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
15
ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ -୧୫)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।