pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ
ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ

ଅତୀତ କାହା ପାଇଁ କେମିତି, କାହା ପାଇଁ ବିତିଯାଇଥିବା ସମୟ କାହା ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ର ମିଶା ମିଶି ଅନୁଭୂତି ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ସ୍ମୃତିର ସମାହାର ତ କାହା ପାଇଁ ଲୁହ ଲହୁର ସମଷ୍ଟି ହେଲେ କାହା ପାଇଁ ପୋଡି ଜଳି ଯାଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ...

4.9
(388)
1 മണിക്കൂർ
ପଢିବା ସମୟ
23544+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ

993 5 2 മിനിറ്റുകൾ
04 നവംബര്‍ 2021
2.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -2

642 5 3 മിനിറ്റുകൾ
08 നവംബര്‍ 2021
3.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ 3

574 5 2 മിനിറ്റുകൾ
14 നവംബര്‍ 2021
4.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -16

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -17

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -18

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -19

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଭାଗ -20

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked