pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ  ୭୨ ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ର କିଛି ଅଂଶ

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୭୨ ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ର କିଛି ଅଂଶ

ପାରିବାରିକଉପନ୍ୟାସଧାରାବାହିକ
Gitanjali Pujapanda
4.8
3040 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 636 ରିଭିୟୁ
318382
4 గంటలు
72 ଭାଗ
ପତି ପତ୍ନୀ ଏକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ ,ଯେଉଁ ଥିରେ ରାଗ ଅନୁରାଗ ପ୍ରେମ ବିରହ ବେଦନା ସବୁ ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ।ରାଗ ଆସେ ପରେ ସେଟା ଅନୁରାଗ ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।ପତ୍ନୀ ପାଖେ ପତି ତାର ଇହ କାଳ ପର କାଳ ର ଦେବତା ।ସେ ବେଳେ ବେଳ କହି ଦିଏ ହେଲେ ...
318382
4 గంటలు
ଭାଗ
ପତି ପତ୍ନୀ ଏକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ ,ଯେଉଁ ଥିରେ ରାଗ ଅନୁରାଗ ପ୍ରେମ ବିରହ ବେଦନା ସବୁ ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ।ରାଗ ଆସେ ପରେ ସେଟା ଅନୁରାଗ ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।ପତ୍ନୀ ପାଖେ ପତି ତାର ଇହ କାଳ ପର କାଳ ର ଦେବତା ।ସେ ବେଳେ ବେଳ କହି ଦିଏ ହେଲେ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ପତି -ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୭
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
7
ପତି-ପତ୍ନୀଭାଗ୮
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
8
ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୯
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
9
ପତି -ପତ୍ନୀ ଭାଗ୧୦
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
10
ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୧୧
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
11
ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୧୨
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
12
ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୧୩
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
13
ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ-୧୪
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
14
ପତି -ପତ୍ନୀଭାଗ ୧୫
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
15
ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ୧୬
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।