pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
"ନିଷ୍କର୍ଷ"
"ନିଷ୍କର୍ଷ"

"ନିଷ୍କର୍ଷ"

ଧାରାବାହିକ

ନାରୀ

"ନିଷ୍କର୍ଷ" ଏକ ସାଧାରଣ କାହାଣୀ!! ଜୀବନକୁ ଜିଇଁବାକୁ ଜୀବିତ ରହିବା ନୁହଁ ସ୍ନେହ, ଭଲପାଇବା ସର୍ବୋପରି ମାନବିକତା ଲୋଡ଼ା। ସେମିତି କିଛି ସ୍ନେହ,ଭଲପାଇବା, ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କିଛି ଦବାର ଆନନ୍ଦରେ ଭରା ଏ କାହାଣୀ! ଆଶା ... ...

4.9
(4.3K+)
9 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
62.2K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି



"ନିଷ୍କର୍ଷ" ଏକ ସାଧାରଣ କାହାଣୀ!! ଜୀବନକୁ ଜିଇଁବାକୁ ଜୀବିତ ରହିବା ନୁହଁ ସ୍ନେହ, ଭଲପାଇବା ସର୍ବୋପରି ମାନବିକତା ଲୋଡ଼ା। ସେମିତି କିଛି ସ୍ନେହ,ଭଲପାଇବା, ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ଆଉ ଆତ ...

4.9
(4.3K+)
9 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
62.2K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି

ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1

"ନିଷ୍କର୍ଷ"

4.9 5 ମିନିଟ୍
23 ଜୁଲାଇ 2022
2

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୨)

5 4 ମିନିଟ୍
28 ଜୁଲାଇ 2022
3

"ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୩)

4.8 4 ମିନିଟ୍
03 ଅଗଷ୍ଟ 2022
4

"ନିଷ୍କର୍ଷ"(ଭାଗ-୪)

5 4 ମିନିଟ୍
07 ଅଗଷ୍ଟ 2022
5

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୫)

4.8 4 ମିନିଟ୍
10 ଅଗଷ୍ଟ 2022
6

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ