pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ନିଶବ୍ଦ
ନିଶବ୍ଦ

ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର ସମାହାର। ହାରଜୀତର ଖେଳ।ସଂଘର୍ଷ ବିନା ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ।ଯିଏ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ସେ ଜଣିଛି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ।ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ପାଇଁ କିଏ ସଂଘର୍ଷ କରେ ତ କିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଈଁ।ଶିଶୁଟିଏ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ବି ସଂଘର୍ଷ କରେ ...

4.6
(243)
17 நிமிடங்கள்
ପଢିବା ସମୟ
13618+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ନିଶବ୍ଦ

1K+ 4.5 1 நிமிடம்
18 நவம்பர் 2020
2.

ନିଶବ୍ଦ ଭାଗ ୨

1K+ 4.4 1 நிமிடம்
19 நவம்பர் 2020
3.

ଭାଗ ୩

1K+ 4.6 1 நிமிடம்
20 நவம்பர் 2020
4.

ନିଶବ୍ଦ ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ନିଶବ୍ଦ ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ନିଶବ୍ଦ ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ନିଶବ୍ଦ ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ନିଶବ୍ଦ ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ନିଶବ୍ଦ ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ନିଶବ୍ଦ ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ନିଶବ୍ଦ ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ନିଶବ୍ଦ ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ନିଶବ୍ଦ ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ନିଶବ୍ଦ ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked