ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ

ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ

ଧାରାବାହିକନାରୀ
G Santoshi
4.8
4437 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1040 ରିଭିୟୁ
183854
8 ଘଣ୍ଟା
72 ଭାଗ
ପ୍ରତିଲିପିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ପାଠକ,ପାଠିକା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଵହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ପଢିଵାପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବାରୁ । ଲେଖାରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟିଥାଏ କ୍ଷମାକରିଵା ସହିତ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇ ଲେଖା ...
183854
8 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ପ୍ରତିଲିପିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ପାଠକ,ପାଠିକା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଵହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ପଢିଵାପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବାରୁ । ଲେଖାରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟିଥାଏ କ୍ଷମାକରିଵା ସହିତ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇ ଲେଖା ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 6)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
7
ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ(ଭାଗ 7)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
8
ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 8)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
9
ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 9)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
10
ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 10)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
11
ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ(ଭାଗ 11)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
12
ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 12)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
13
ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 13)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
14
ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ(ଭାଗ 14)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
15
ପ୍ରେମିକା ରୁ ବୋହୂ (ଭାଗ 15)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।