pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ପ୍ରେମିକା ର ସାନ ଭଉଣୀ

ପ୍ରେମିକା ର ସାନ ଭଉଣୀ

ପ୍ରେମପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
Manine Satapathy "Mani"
4.9
635 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 160 ରିଭିୟୁ
13437
3 ঘণ্টা
50 ଭାଗ
ଧାନ ଖଳା ରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖରା ପଡିଥିଲା | କାକର ଟୋପା ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ନଡ଼ା ଦିହ ରେ ଲାଗି ଜଡେଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା |ପାଗ ଟା କୁହୁଡି ଆଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ |ଆକାଶ କୁ ଘୋଡେଇ ରହିଥିଲା ବଉଦ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ | ସୁରୁଜ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରି ...
13437
3 ঘণ্টা
ଭାଗ
ଧାନ ଖଳା ରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖରା ପଡିଥିଲା | କାକର ଟୋପା ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ନଡ଼ା ଦିହ ରେ ଲାଗି ଜଡେଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା |ପାଗ ଟା କୁହୁଡି ଆଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ |ଆକାଶ କୁ ଘୋଡେଇ ରହିଥିଲା ବଉଦ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ | ସୁରୁଜ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରି ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ପ୍ରେମିକା ର ସାନ ଭଉଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ପ୍ରେମିକା ର ସାନ ଭଉଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ପ୍ରେମିକା ର ସାନ ଭଉଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ପ୍ରେମିକା ର ସାନ ଭଉଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ପ୍ରେମିକା ର ସାନ ଭଉଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ପ୍ରେମିକା ର ସାନ ଭଉଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ପ୍ରେମିକା ର ସାନ ଭଉଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ପ୍ରେମିକା ର ସାନ ଭଉଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ପ୍ରେମିକା ର ସାନ ଭଉଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ପ୍ରେମିକା ର ସାନ ଭଉଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ