pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ମିନି
ମିନି

ମିନି, ସରଳ ହୃଦୟ ଟିଏ। କହିବାକୁ ତ ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ।

4.8
(2.6K)
3 മണിക്കൂറുകൾ
ପଢିବା ସମୟ
168629+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମିନି (ଭାଗ ୧)

8K+ 4.5 3 മിനിറ്റുകൾ
09 ആഗസ്റ്റ്‌ 2020
2.

ମିନି (ଭାଗ_୨)

6K+ 4.7 3 മിനിറ്റുകൾ
10 ആഗസ്റ്റ്‌ 2020
3.

ମିନି (ଭାଗ ୩)

6K+ 4.8 4 മിനിറ്റുകൾ
17 ആഗസ്റ്റ്‌ 2020
4.

ମିନି (ଭାଗ ୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ମିନି (ଭାଗ ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ମିନି (ଭାଗ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ମିନି(ଭାଗ_୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ମିନି (ଭାଗ ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ମିନି (ଭାଗ ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ମିନି (ଭାଗ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ମିନି (ଭାଗ ୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ମିନି (ଭାଗ ୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ମିନି (ଭାଗ ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ମିନି (ଭାଗ ୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ମିନି (ଭାଗ ୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ମିନି (ଭାଗ ୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ମିନି (ଭାଗ୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ମିନି (ଭାଗ 18)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ମିନି (ଭାଗ ୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ମିନି (ଭାଗ ୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked