pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
" ରାନୀ ର ଖୁସି "

" ରାନୀ ର ଖୁସି "

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମ
Lipsarani Nial
4.9
1932 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 340 ରିଭିୟୁ
115130
4 ଘଣ୍ଟା
85 ଭାଗ
"ଶ୍ୟାମ ବାବୁ" ଏବ "ମୀନା" ଙ୍କର ରାନୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଲିଅଳ ଝିଅ। ରାନୀ କୁ ବାପା ମାଆ ବହୁତ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାର ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ତାକୁ କେବେ ବି କୋଉ ଜିନିଷ ର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ରାନୀ ବହୁତ୍ ଭଲ ପାଠ ...
115130
4 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
"ଶ୍ୟାମ ବାବୁ" ଏବ "ମୀନା" ଙ୍କର ରାନୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଲିଅଳ ଝିଅ। ରାନୀ କୁ ବାପା ମାଆ ବହୁତ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାର ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ତାକୁ କେବେ ବି କୋଉ ଜିନିଷ ର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ରାନୀ ବହୁତ୍ ଭଲ ପାଠ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
"ରାନୀ ର ଖୁସି" ଭାଗ-୬
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
7
"ରାନୀ ର ଖୁସି" ଭାଗ- ୭
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
8
"ରାନୀ ର ଖୁସି" ଭାଗ-୮
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
9
" ରାନୀ ର ଖୁସି "ଭାଗ-୯
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
10
"ରାନୀ ର ଖୁସି" ଭାଗ-୧୦
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
11
"ରାନୀ ର ଖୁସି" ଭାଗ-୧୧
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
12
" ରାନୀ ର ଖୁସି " ଭାଗ-୧୨
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
13
"ରାନୀ ର ଖୁସି" ଭାଗ- ୧୩
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
14
"ରାନୀ ର ଖୁସି" ଭାଗ-୧୪
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
15
"ରାନୀ ର ଖୁସି"ଭାଗ- ୧୫
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।