pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଲେଖା 28 Dec 2022 ଅନ୍ତର  କୋହ ,,( ଭାଗ  ) ୧ )
ଲେଖା 28 Dec 2022 ଅନ୍ତର  କୋହ ,,( ଭାଗ  ) ୧ )

ଲେଖା 28 Dec 2022 ଅନ୍ତର କୋହ ,,( ଭାଗ ) ୧ )

ଧାରାବାହିକ

ଆଉ ଏକ ଧାରାବାହିକ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି,,,ଅନ୍ତର କୋହ , ନାମ କରଣ ରଖିଛି । ସମାଜରେ ଅନେକ ନାରୀ ମାନଙ୍କର, ମନର ଅକୁହା କଥା । ନାରୀ ଅନ୍ତରର କୋହ ,,,,,,। ସମାଜରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର, ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ । କେବଳ ...

4.9
(1.3K)
11 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
5189+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଲେଖା 28 Dec 2022 ଅନ୍ତର କୋହ ,,( ଭାଗ ) ୧ )

679 4.9 1 ମିନିଟ
28 ଡିସେମ୍ବର 2022
2.

ଲେଖା 29 Dec 2022 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୨ )

415 5 2 ମିନିଟ୍
29 ଡିସେମ୍ବର 2022
3.

ଲେଖା 30 Dec 2022 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୩ )

279 5 2 ମିନିଟ୍
30 ଡିସେମ୍ବର 2022
4.

ଲେଖା 30 Dec 2022 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଲେଖା 01 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଲେଖା 02 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଲେଖା 03 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ( ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଲେଖା 04 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଲେଖା 05 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଲେଖା 06 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଲେଖା 07 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୧ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଲେଖା 07 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୨ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଲେଖା 09 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଲେଖା 10 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଲେଖା 10 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଲେଖା 12 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଲେଖା 14 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଲେଖା 15 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଲେଖା 16 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଲେଖା 16 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୨୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked