pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଲେଖା 28 Dec 2022 ଅନ୍ତର  କୋହ ,,( ଭାଗ  ) ୧ )

ଲେଖା 28 Dec 2022 ଅନ୍ତର କୋହ ,,( ଭାଗ ) ୧ )

ଧାରାବାହିକନାରୀଦୁଃଖ ଭରା
ଶ୍ରୀମତୀ ତୁଳସୀ ରାଣୀ ବିଶ୍ଵାଳ (ଦାସ)
4.9
507 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 473 ରିଭିୟୁ
1840
6 ଘଣ୍ଟା
169 ଭାଗ
ଆଉ ଏକ ଧାରାବାହିକ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି,,,ଅନ୍ତର କୋହ , ନାମ କରଣ ରଖିଛି । ସମାଜରେ ଅନେକ ନାରୀ ମାନଙ୍କର, ମନର ଅକୁହା କଥା । ନାରୀ ଅନ୍ତରର କୋହ ,,,,,,। ସମାଜରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର, ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ । କେବଳ ...
1840
6 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଆଉ ଏକ ଧାରାବାହିକ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି,,,ଅନ୍ତର କୋହ , ନାମ କରଣ ରଖିଛି । ସମାଜରେ ଅନେକ ନାରୀ ମାନଙ୍କର, ମନର ଅକୁହା କଥା । ନାରୀ ଅନ୍ତରର କୋହ ,,,,,,। ସମାଜରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର, ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ । କେବଳ ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଲେଖା 02 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୬)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଲେଖା 03 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ( ୭)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଲେଖା 04 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୮ )
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଲେଖା 05 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୯ )
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଲେଖା 06 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୦)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଲେଖା 07 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୧ )
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଲେଖା 07 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୨ )
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଲେଖା 09 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୩)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଲେଖା 10 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୪ )
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଲେଖା 10 Jan 2023 ଅନ୍ତର କୋହ ( ଭାଗ ) ୧୫ )
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ