pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
କେବେ ସାଙ୍ଗ କେବେ ସଉତୁଣୀ

କେବେ ସାଙ୍ଗ କେବେ ସଉତୁଣୀ

ସାମାଜିକପ୍ରେମ
Rashmita Bhatta
4.9
6869 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1720 ରିଭିୟୁ
198065
4 ঘণ্টা
66 ଭାଗ
ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସେଭିଙ୍ଗସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡିଥିଲା ନୂଆ କରି ଜଏନ କରିଥିବା ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ମିସ୍  ସୋନାଲି ମିଶ୍ର ଙ୍କ ସହ l ରୋହିତ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସୋନାଲି ...
198065
4 ঘণ্টা
ଭାଗ
ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସେଭିଙ୍ଗସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡିଥିଲା ନୂଆ କରି ଜଏନ କରିଥିବା ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ମିସ୍  ସୋନାଲି ମିଶ୍ର ଙ୍କ ସହ l ରୋହିତ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସୋନାଲି ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
କେବେ ସାଙ୍ଗ କେବେ ସଉତୁଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
କେବେ ସାଙ୍ଗ କେବେ ସଉତୁଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
କେବେ ସାଙ୍ଗ କେବେ ସଉତୁଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
କେବେ ସାଙ୍ଗ କେବେ ସଉତୁଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
କେବେ ସାଙ୍ଗ କେବେ ସଉତୁଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
କେବେ ସାଙ୍ଗ କେବେ ସଉତୁଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
କେବେ ସାଙ୍ଗ କେବେ ସଉତୁଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
କେବେ ସାଙ୍ଗ କେବେ ସଉତୁଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
କେବେ ସାଙ୍ଗ କେବେ ସଉତୁଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
କେବେ ସାଙ୍ଗ କେବେ ସଉତୁଣୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ