pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
କଳଙ୍କିତ ଚାନ୍ଦ

କଳଙ୍କିତ ଚାନ୍ଦ

ପାରିବାରିକଉପନ୍ୟାସଧାରାବାହିକ
Bijayalaxmi Das
4.8
22375 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 3657 ରିଭିୟୁ
2642725
8 గంటలు
174 ଭାଗ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିନୋଦ ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ହୁଳହୁଳି,ଶଂଖଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ବିନୋଦ ବାବୁଙ୍କ ସାନବୋହୁ ଆସିଗଲା।
2642725
8 గంటలు
ଭାଗ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିନୋଦ ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ହୁଳହୁଳି,ଶଂଖଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ବିନୋଦ ବାବୁଙ୍କ ସାନବୋହୁ ଆସିଗଲା।

ଅଧ୍ୟାୟ

6
କଳଙ୍କିତ ଚାନ୍ଦ : ଭାଗ-- ୬
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
7
କଳଙ୍କିତ ଚାନ୍ଦ: ଭାଗ-- ୭
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
8
କଳଙ୍କିତ ଚାନ୍ଦ: ଭାଗ-- ୮
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
9
କଳଙ୍କିତ ଚାନ୍ଦ : ଭାଗ-- ୯
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
10
କଳଙ୍କିତ ଚାନ୍ଦ: ଭାଗ-- ୧୦
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
11
କଳଙ୍କିତ ଚାନ୍ଦ : ଭାଗ-- ୧୧
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
12
କଳଙ୍କିତ ଚାନ୍ଦ ଭାଗ--୧୨
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
13
କଳଙ୍କିତ ଚାନ୍ଦ: ଭାଗ--୧୩
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
14
କଳଙ୍କିତ ଚାନ୍ଦ: ଭାଗ--୧୪
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
15
କଳଙ୍କିତ ଚାନ୍ଦ: ଭାଗ-- ୧୫
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।