pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଝରା ଶେଫାଳୀ
ଝରା ଶେଫାଳୀ

ଝରା ଶେଫାଳୀ

ଝରା ଶେଫାଳୀ

4.8
(2.1K)
3 घंटे
ପଢିବା ସମୟ
122329+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଝରା ଶେଫାଳୀ (ଭାଗ - ୧)

4K+ 4.8 1 मिनट
11 जनवरी 2021
2.

ଝରାଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୨ )

3K+ 4.7 4 मिनट
27 जनवरी 2021
3.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୩ )

2K+ 4.7 3 मिनट
15 फ़रवरी 2021
4.

ଝରା ଶେଫାଳୀ (ଭାଗ -୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୭ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଝରା ଶେଫାଳୀ (ଭାଗ - ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୧୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୧୧ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୧୨ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୧୩ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୧୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୧୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୧୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୧୭ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଝରା ଶେଫାଳୀ ( ଭାଗ - ୨୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked