pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଜହ୍ନ

ଜହ୍ନ

ଧାରାବାହିକ
Satyabati Swain
4.9
11641 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1963 ରିଭିୟୁ
330138
20 ଘଣ୍ଟା
380 ଭାଗ
ଜହ୍ନ :  ୧ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପାଦ ଧୂଳି ନେଲି ବାପାମାଆଙ୍କର। ଆଜିଠାରୁ ଏ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଅଧିକାର ଛଡେଇ ନିଆ ଯିବ ମୋ ଠାରୁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ଦିନ ମୁଁ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ଯାଏ ସହଳ ଫେରି ଆସିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହୁଏତ ...
330138
20 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଜହ୍ନ :  ୧ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପାଦ ଧୂଳି ନେଲି ବାପାମାଆଙ୍କର। ଆଜିଠାରୁ ଏ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଅଧିକାର ଛଡେଇ ନିଆ ଯିବ ମୋ ଠାରୁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ଦିନ ମୁଁ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ଯାଏ ସହଳ ଫେରି ଆସିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହୁଏତ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଜହ୍ନ ଭାଗ : ୬
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
7
ଜହ୍ନ ଭାଗ : ୭
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
8
ଜହ୍ନ ଭାଗ: ୮
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
9
ଜହ୍ନ ଭାଗ: ୯
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
10
ଜହ୍ନ (ଭାଗ-୧୦)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
11
ଜହ୍ନ ଭାଗ : ୧୧
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
12
ଜହ୍ନ ଭାଗ: ୧୨
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
13
ଜହ୍ନ ଭାଗ: ୧୩
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
14
ଜହ୍ନ ଭାଗ : ୧୪
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
15
ଜହ୍ନ ଭାଗ : ୧୫
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।