pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ହର୍ ର ଡିଲିଭରି ଭାଗ -ଏକ
ହର୍ ର ଡିଲିଭରି ଭାଗ -ଏକ

ହର୍ ର ଡିଲିଭରି ଭାଗ -ଏକ

ଉତ୍ପାତ କୁ ଗେମ୍ ର ଭାରି ସଉକ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଉପକରଣ ମାନେ ଫୋନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କାହା ଫୋନ୍ ଟିକେ ପାଇଲେ ଖେଳରେ ମାତିଯାଏ। ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ସେ ଖେଳେ। ତା ବଡଭାଈ ଅତିରିକ୍ତ କିନ୍ତୁ ତା ଠାରୁ ପୁରା ଓଲଟା। ଇଏ ଆକାଶ ...

4.5
(437)
39 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
43225+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଭାଗ (ଏକ)

3K+ 4.3 1 ମିନିଟ
23 ଡିସେମ୍ବର 2020
2.

ଭାଗ (ଦୁଇ)

2K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
25 ଡିସେମ୍ବର 2020
3.

ଭାଗ (ତିନି)

2K+ 4.7 1 ମିନିଟ
27 ଡିସେମ୍ବର 2020
4.

ଭାଗ (ଚାରି)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ (ପାଞ୍ଚ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ (ଛଅ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ (ସାତ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ହରର୍ ଡିଲିଭରି (ଭାଗ-ଆଠ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ହର ର୍ ଡିଲିଭରି ଭାଗ-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ହରର ଡିଲିଭରି ଭାଗ-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ହରର ଡିଲିଭରି-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ହରର ଡିଲିଭରି-୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ହରର ଡିଲିଭରି-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ହରର ଡିଲିଭରି-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ହରର ଡିଲିଭରି-୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ହରର ଡିଲିଭରି-୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ହରର ଡିଲିଭରି-୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ହରର ଡିଲିଭରି-୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ହରର ଡିଲିଭରି-୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଭାଗ ୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked