pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ
(ଭାଗ -1)

ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ (ଭାଗ -1)

ଲୋକ କଥାଧାରାବାହିକପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
Miss "Snigdha"
4.9
671 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 560 ରିଭିୟୁ
10211
4 ଘଣ୍ଟା
50 ଭାଗ
ଧାରାବାହିକ ରଚନା : ମିସ୍ ସ୍ନିଗ୍ଧା          (ଯୋଗ୍ୟତା: ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ) ଏହି ଧାରାବାହିକ ଟି ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ଙ୍କ ବିଷୟ ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ବାବା ସବୁବେଳେ ଏହି ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗପ କହନ୍ତି ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ...
10211
4 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଧାରାବାହିକ ରଚନା : ମିସ୍ ସ୍ନିଗ୍ଧା          (ଯୋଗ୍ୟତା: ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ) ଏହି ଧାରାବାହିକ ଟି ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ଙ୍କ ବିଷୟ ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ବାବା ସବୁବେଳେ ଏହି ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗପ କହନ୍ତି ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ (ଭାଗ -6)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ (ଭାଗ -7)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ (ଭାଗ -8)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ (ଭାଗ -9)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ (ଭାଗ -10)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ (ଭାଗ -11)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ (ଭାଗ -12)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ (ଭାଗ -13)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ (ଭାଗ -14)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ (ଭାଗ -15)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ