pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ
ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ

ଧାରାବାହିକ
4.8
(1.4K)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
155437+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୧

11K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
19 ଜୁଲାଇ 2020
2.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୨

8K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
24 ଜୁଲାଇ 2020
3.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୩

8K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
28 ଜୁଲାଇ 2020
4.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked