pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଦୂର ପାହାଡ଼

ଦୂର ପାହାଡ଼

ପାରିବାରିକଧାରାବାହିକରୋମାଞ୍ଚକର
ଅନିତା ଜେନା
4.7
1073 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 322 ରିଭିୟୁ
82728
3 घंटे
35 ଭାଗ
82728
3 घंटे
ଭାଗ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଦୂର ପାହାଡ଼ ଭାଗ-୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଦୂର ପାହାଡ଼ ଭାଗ -୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଦୂର ପାହାଡ଼ ଭାଗ -୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଦୂର ପାହାଡ଼ ଭାଗ -୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଦୂର ପାହାଡ଼ ଭାଗ -୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଦୂର ପାହାଡ଼ ଭାଗ -୧୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଦୂର ପାହାଡ଼ ଭାଗ -୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଦୂର ପାହାଡ଼ ଭାଗ -୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଦୂର ପାହାଡ଼ ଭାଗ -୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଦୂର ପାହାଡ଼ ଭାଗ -୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ