pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍
ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍

ଧାରାବାହିକ
4.7
(616)
56 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
39541+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଭାଗ ୧)

3K+ 4.6 3 ମିନିଟ୍
22 ଜୁନ 2020
2.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଭାଗ ୨)

2K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
27 ଜୁନ 2020
3.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଭାଗ ୩)

2K+ 4.6 5 ମିନିଟ୍
29 ଜୁନ 2020
4.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଭାଗ ୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଭାଗ ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଭାଗ ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଭାଗ ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଭାଗ ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଭାଗ ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଭାଗ ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଭାଗ ୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଭାଗ ୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଭାଗ ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଭାଗ ୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଡିଅର୍ ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ (ଶେଷ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked