pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଡାକ୍ତର ବୋହୁ
ଡାକ୍ତର ବୋହୁ

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ

4.8
(4.0K)
3 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
654091+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ

28K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
19 ଜୁନ 2020
2.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ ଭାଗ -୨

23K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
20 ଜୁନ 2020
3.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ ଭାଗ -୩

22K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
22 ଜୁନ 2020
4.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ ଭାଗ -୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ ଭାଗ -୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ ଭାଗ -୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ ଭାଗ -୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ ଭାଗ -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ ଭାଗ -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ ଭାଗ -୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ ଭାଗ -୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ ଭାଗ -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ ଭାଗ -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ ଭାଗ -୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଡାକ୍ତର ବୋହୁ ଭାଗ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked