pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଦୈବପ୍ରେମ

ଦୈବପ୍ରେମ

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
Anjali Mandangi
4.9
469 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 368 ରିଭିୟୁ
3637
2 ଘଣ୍ଟା
29 ଭାଗ
ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଥିଲା । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଏହି କାହାଣୀଟି ମୋ ସୁନ୍ଦର ରଫ୍ ଖାତାରେ ସଭା ପାଇଥିଲା । ମୋ ଛୋଟ ଭାବନାରେ ଏହି କାହାଣୀଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି । ମୋର ସେତେବେଳେ ଲେଖା ଉପରେ ଏତେ ଧାରଣା ନ ଥିଲା । ମୋର ଛୋଟ ...
3637
2 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଥିଲା । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଏହି କାହାଣୀଟି ମୋ ସୁନ୍ଦର ରଫ୍ ଖାତାରେ ସଭା ପାଇଥିଲା । ମୋ ଛୋଟ ଭାବନାରେ ଏହି କାହାଣୀଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି । ମୋର ସେତେବେଳେ ଲେଖା ଉପରେ ଏତେ ଧାରଣା ନ ଥିଲା । ମୋର ଛୋଟ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଭାଗ -୬ (ଦୈବପ୍ରେମ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଭାଗ - ୭(ଦୈବପ୍ରେମ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଭାଗ - ୮ (ଦୈବପ୍ରେମ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଭାଗ - ୯( ଦୈବପ୍ରେମ )
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଭାଗ - ୧୦(ଦୈବପ୍ରେମ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଭାଗ - ୧୧ (ଦୈବପ୍ରେମ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଦୈବପ୍ରେମ (ଭାଗ -୧୨)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଭାଗ -୧୩ (ଦୈବପ୍ରେମ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଭାଗ - ୧୪ (ଦୈବପ୍ରେମ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଭାଗ - ୧୫ ( ଦୈବପ୍ରେମ )
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ