pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -1)
କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -1)

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -1)

ଧାରାବାହିକ

ଏ କାହାଣୀ ଆନି ବିଷୟରେ |ଆନି ପରିସ୍ଥିତି ରେ ପଡି  ସାମି କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି |ବାହାଘର ପରେ  ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ  ରହିଛନ୍ତି  ହେଲେ ଦୁଇଜଣ କଣ  ଏହି ବାହାଘରକୁ  ମାନିଛନ୍ତି? ଆନି କଣ  କେବେ ସାମି କୁ ନିଜର  ...

4.9
(575)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
22771+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -1)

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
10 ଜୁନ 2022
2.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -2)

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
11 ଜୁନ 2022
3.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -3)

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
11 ଜୁନ 2022
4.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -4)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -5)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -6)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -7)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -8)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -9)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -10)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -11)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -12)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -13)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -14)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -15)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -16)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -17)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -18)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -19)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ (ଭାଗ -20)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked