pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୦୧   💃❤🚶
ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୦୧   💃❤🚶

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୦୧   💃❤🚶

ଧାରାବାହିକ

ପ୍ରେମ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭବ।

4.9
(7.0K)
5 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
3.0L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୦୧   💃❤🚶

7K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
15 ଜୁଲାଇ 2020
2.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୦୨   💃❤🚶

5K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
16 ଜୁଲାଇ 2020
3.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୦୩   💃❤🚶

5K+ 4.8 6 ମିନିଟ୍
17 ଜୁଲାଇ 2020
4.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୦୪   💃❤🚶

4K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
18 ଜୁଲାଇ 2020
5.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୦୫  💃❤🚶

4K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
19 ଜୁଲାଇ 2020
6.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୦୬ 💃❤🚶

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୦୭  💃❤🚶

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୦୮ 💃❤🚶

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୦ ୯ 💃❤🚶

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୧୦💃❤🚶

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୧୧💃❤🚶

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୧୨💃❤🚶

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୧୩💃❤🚶

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୧୪💃❤🚶

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦା:ଭାଗ-୧୫💃❤🚶

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ