pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ
ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ

wait for a review on it❣️❣️❣️

4.7
(1.4K)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
61827+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ (ଭାଗ-୧)

5K+ 4.7 4 ମିନିଟ୍
10 ଅକ୍ଟୋବର 2021
2.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ (ଭାଗ-୨)

4K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
10 ଅକ୍ଟୋବର 2021
3.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ-(ଭାଗ-୩)

3K+ 4.6 3 ମିନିଟ୍
13 ଜାନୁୟାରୀ 2022
4.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ - (ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ- (ଭାଗ ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ-( ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ-(ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ- (ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ chapter-2,(ଭାଗ -୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ( chapter-2 ଭାଗ -୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ (chapter-2 , ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ chapter-2 (ଭାଗ -୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ chapter-2 ( ଭାଗ -୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ chapter-3 ଭାଗ-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ chapter-3 (ଭାଗ -୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ chapter-3 (ଭାଗ -୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ chapter-3 (ଭାଗ -୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ chapter-3 ,ଭାଗ -୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ chapter-3 (ଭାଗ-୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ chapter-4 (ଭାଗ - ୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked