pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
"ବୋହୂ"

"ବୋହୂ"

ଉପନ୍ୟାସରୋମାଞ୍ଚକରପ୍ରେମପାରିବାରିକ
Samir Sahoo
4.7
6579 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1590 ରିଭିୟୁ
623606
10 ଘଣ୍ଟା
134 ଭାଗ
ମହାଧାରାବାହିକ ମହୋ ...ନାରୀ ଦୁଇ କୂଳ ର ହିତା ବୋଲି ତା ନାଁ ଦୁହିତା । ଘରକୁ ଯିଏ ସ୍ବର୍ଗ ନେଇକି ଆସେ ସିଏ ହେଲା ଝିଅ ! କିନ୍ତୁ ଘର କୁ ଯିଏ ସ୍ବର୍ଗ ବନାଇ ଥାଏ ସିଏ ହେଲା " ବୋହୂ "। ଏହି କାହାଣୀ ରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ର ...
623606
10 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ମହାଧାରାବାହିକ ମହୋ ...ନାରୀ ଦୁଇ କୂଳ ର ହିତା ବୋଲି ତା ନାଁ ଦୁହିତା । ଘରକୁ ଯିଏ ସ୍ବର୍ଗ ନେଇକି ଆସେ ସିଏ ହେଲା ଝିଅ ! କିନ୍ତୁ ଘର କୁ ଯିଏ ସ୍ବର୍ଗ ବନାଇ ଥାଏ ସିଏ ହେଲା " ବୋହୂ "। ଏହି କାହାଣୀ ରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ର ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ବୋହୂ ଭାଗ :- ୦୬
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
7
ବୋହୂ ଭାଗ :- ୦୭
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
8
ବୋହୂ ଭାଗ :- ୦୮
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
9
ବୋହୂ ଭାଗ:- ୦୯
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
10
ବୋହୂ ଭାଗ:- ୧୦
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
11
ବୋହୂ ଭାଗ:- ୧୧
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
12
ବୋହୂ ଭାଗ :- ୧୨
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
13
ବୋହୂ ଭାଗ:- ୧୩
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
14
ବୋହୂ ଭାଗ :- ୧୪
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
15
ବୋହୂ ଭାଗ :- ୧୫
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।