ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ବିବାହ ବନ୍ଧନ

ବିବାହ ବନ୍ଧନ

ରୋମାଞ୍ଚକରପ୍ରେମପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
Simran Rana ""ସିମରନ ରଣା""
4.9
959 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 453 ରିଭିୟୁ
27269
1 ଘଣ୍ଟା
38 ଭାଗ
ନିକିତା... ଆରେ ମାଆ ଉଠ... ଆଉ କେତେ ଶୋଇବୁ? ଦିନ ଆସି ଦଶଟା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ ଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ | ବାହାରେ ରହି ଡାକୁ ଥିଲେ ଅବନ୍ତି ଦେବୀ | ନିକିତା ଆଖି ମଳି ମଳି କହିଲା... କଣ ମ ମାଆ! ତୁ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନୁ, ...
27269
1 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ନିକିତା... ଆରେ ମାଆ ଉଠ... ଆଉ କେତେ ଶୋଇବୁ? ଦିନ ଆସି ଦଶଟା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ ଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ | ବାହାରେ ରହି ଡାକୁ ଥିଲେ ଅବନ୍ତି ଦେବୀ | ନିକିତା ଆଖି ମଳି ମଳି କହିଲା... କଣ ମ ମାଆ! ତୁ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନୁ, ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ