pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ବିବାହ ବନ୍ଧନ

ବିବାହ ବନ୍ଧନ

ରୋମାଞ୍ଚକରପ୍ରେମପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
Simran
4.9
10684 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 3447 ରିଭିୟୁ
303750
8 ଘଣ୍ଟା
165 ଭାଗ
ନିକିତା... ଆରେ ମାଆ ଉଠ... ଆଉ କେତେ ଶୋଇବୁ? ଦିନ ଆସି ଦଶଟା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ ଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ | ବାହାରେ ରହି ଡାକୁ ଥିଲେ ଅବନ୍ତି ଦେବୀ | ନିକିତା ଆଖି ମଳି ମଳି କହିଲା... କଣ ମ ମାଆ! ତୁ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନୁ, ...
303750
8 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ନିକିତା... ଆରେ ମାଆ ଉଠ... ଆଉ କେତେ ଶୋଇବୁ? ଦିନ ଆସି ଦଶଟା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ ଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ | ବାହାରେ ରହି ଡାକୁ ଥିଲେ ଅବନ୍ତି ଦେବୀ | ନିକିତା ଆଖି ମଳି ମଳି କହିଲା... କଣ ମ ମାଆ! ତୁ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନୁ, ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ବିବାହ ବନ୍ଧନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ