pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା

ଉପନ୍ୟାସଧାରାବାହିକନାରୀ
ଅଭିରାମ(Abhiram) ମଣ୍ଡଳ(Mandal)
4.8
5239 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1655 ରିଭିୟୁ
225339
7 ଘଣ୍ଟା
76 ଭାଗ
କଷ୍ଟ ସହି ଜିତିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ।  ଆଉ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା ।
225339
7 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
କଷ୍ଟ ସହି ଜିତିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ।  ଆଉ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା ।

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ