pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବେଶ୍ୟା
ବେଶ୍ୟା

ବେଶ୍ୟା

ଉପନ୍ୟାସ ବେଶ୍ୟା , 1 ***************** ତମ ନା ବେଶ୍ୟା ନା ? ମୁଁ  ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ  , ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ  , ଚିତ୍ରା ଯୋର୍ ରେ ହସି ଲା  , ପାଗଳ ---- ! ନା ମୁଁ  ପାଗଳ ନୁହଁ  , ସତରେ ବେଶ୍ୟା ମୁଁ  ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ  , ଅନେକ ...

4.8
(3.6K)
3 மணி நேரங்கள்
ପଢିବା ସମୟ
231337+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ-୧)

15K+ 4.5 4 நிமிடங்கள்
24 ஜூன் 2020
2.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ- 2)

11K+ 4.7 4 நிமிடங்கள்
25 ஜூன் 2020
3.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ -3)

10K+ 4.7 5 நிமிடங்கள்
26 ஜூன் 2020
4.

ବେଶ୍ୟା ( ଭାଗ -4)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ - 5)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ - 6)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ-7 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ-8 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ-9 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ -10 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ -11)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ -12 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ - 13 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ବେଶ୍ୟା ( ଭାଗ -14 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ- 15 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ-16)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ -17 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ -18 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ -19 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ବେଶ୍ୟା (ଭାଗ-20 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked