pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ବାଲ୍ୟ ବିଧବା

ବାଲ୍ୟ ବିଧବା

ପାରିବାରିକକ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପନାରୀ
Smrutirekha Bugudi
4.7
1327 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 225 ରିଭିୟୁ
88672
1 ঘণ্টা
30 ଭାଗ
‘ଅନି l ଆଲୋ ଏ ଅନି l ଆଲୋ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ ଅନି l କୁଆଡେ ଗଲୁ ଲୋ l ...
88672
1 ঘণ্টা
ଭାଗ
‘ଅନି l ଆଲୋ ଏ ଅନି l ଆଲୋ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ ଅନି l କୁଆଡେ ଗଲୁ ଲୋ l ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ବାଲ୍ୟ ବିଧବା (ଭାଗ -6)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
7
ବାଲ୍ୟ ବିଧବା (ଭାଗ -7)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
8
ବାଲ୍ୟ ବିଧବା (ଭାଗ -8)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
9
ବାଲ୍ୟ ବିଧବା (ଭାଗ - 9)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
10
ବାଲ୍ୟ ବିଧବା (ଭାଗ -10)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
11
ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ( ଭାଗ -11)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
12
ବାଲ୍ୟ ବିଧବା (ଭାଗ -12)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
13
ବାଲ୍ୟ ବିଧବା (ଭାଗ -13)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
14
ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ( ଭାଗ -14)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
15
ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ( ଭାଗ -15)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।