ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ଆଇ ହେଟ ୟୁ

ଆଇ ହେଟ ୟୁ

ରୋମାଞ୍ଚକରପ୍ରେମ
Prajyoti Behuria
4.8
220 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 56 ରିଭିୟୁ
7063
52 ମିନିଟ୍
10 ଭାଗ
ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ବୁଝିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସେତିକି ସହଜ । ପ୍ରେମ ତ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଇ ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମରେ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେହି କଷ୍ଟ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ ଗୃନ୍ୟାରୁ ନା ...
7063
52 ମିନିଟ୍
ଭାଗ
ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ବୁଝିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସେତିକି ସହଜ । ପ୍ରେମ ତ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଇ ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମରେ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେହି କଷ୍ଟ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ ଗୃନ୍ୟାରୁ ନା ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ : ଭାଗ -୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଆଇ ହେଟ ୟୁ : ଭାଗ -୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଆଇ ହେଟ ୟୁ : ଭାଗ -୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଆଇ ହେଟ ୟୁ : ଭାଗ -୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଆଇ ହେଟ ୟୁ : ଭାଗ -୧୦ (ଶେଷ ଭାଗ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ