ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ସମୟ ର ଡାକ

ସମୟ ର ଡାକ

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପସାମାଜିକ
Purnima Dash
4.5
60 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 36 ରିଭିୟୁ
687
25 मिनिट्स
4 ଭାଗ
ପୂନେଇଁ ଜହ୍ନ ପୁଣି ମଳିନ |ଏ ଭସା ବାଦଲଟା ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଙ୍କୁ ଆଢୁଆଳ କରି  ଛାଇ ଆଲୁଅ ର ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଯେମିତି |ଏ ବାଦଲ ମିଶା  ଆକାଶରେ ଆରନ୍ୟ ର ଉଦାସ ଆଖି ଦୁଇଟି ଅପଲକ ନୟନରେ  ଚାହିଁ ରହିଥାଏ |ସଂଜ ବତୀଆଉ ଧୂପର ବାସ୍ନା ...
687
25 मिनिट्स
ଭାଗ
ପୂନେଇଁ ଜହ୍ନ ପୁଣି ମଳିନ |ଏ ଭସା ବାଦଲଟା ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଙ୍କୁ ଆଢୁଆଳ କରି  ଛାଇ ଆଲୁଅ ର ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଯେମିତି |ଏ ବାଦଲ ମିଶା  ଆକାଶରେ ଆରନ୍ୟ ର ଉଦାସ ଆଖି ଦୁଇଟି ଅପଲକ ନୟନରେ  ଚାହିଁ ରହିଥାଏ |ସଂଜ ବତୀଆଉ ଧୂପର ବାସ୍ନା ...