ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ଗୁରୁ ଙ୍କ ଭୂମିକା

ଗୁରୁ ଙ୍କ ଭୂମିକା

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପସତ୍ୟ ଘଟଣା
Rasmita Sahoo
5
2 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1 ରିଭିୟୁ
108
2 ମିନିଟ୍
2 ଭାଗ
ସତରେ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଊପରକୁ ଆଉ କେହି ଜ େଣ ଅଛନ୍ତି।  ଏ କଥା ମୁଁ ସେହି ଦିନ ଜାଣିଲି ଯେଉଁ ଦିନ ଆମ college କୁ ସେହି sir ଆସିଥିଲେ। ୧୮.୧୨.୨୦୨୧ ଏଈଟା ସେହି ତାରିଖ ଯୋଊ ଦିନ ଆମ ରାଜନୀତି ବିଭାଗ ର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଖି ...
108
2 ମିନିଟ୍
ଭାଗ
ସତରେ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଊପରକୁ ଆଉ କେହି ଜ େଣ ଅଛନ୍ତି।  ଏ କଥା ମୁଁ ସେହି ଦିନ ଜାଣିଲି ଯେଉଁ ଦିନ ଆମ college କୁ ସେହି sir ଆସିଥିଲେ। ୧୮.୧୨.୨୦୨୧ ଏଈଟା ସେହି ତାରିଖ ଯୋଊ ଦିନ ଆମ ରାଜନୀତି ବିଭାଗ ର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଖି ...