ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ସାଥିରେ...... ୧

ସାଥିରେ...... ୧

ପ୍ରେରଣା ଦାୟକସାମାଜିକପ୍ରେମ
Sarmistha Choudhury
4.9
2716 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1160 ରିଭିୟୁ
73091
8 ଘଣ୍ଟା
86 ଭାଗ
ଦିପ୍ତୀ ର ଫୋନ ବାଜୁଛି ହେଲେ ସେ ଫୋନ ଉଠେଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଗୋଟେ ହାତରେ ପରିବା ଆଉ ଗୋତେ ହାତରେ ସଉଦା ଆଉ ମିଠା ଧରିକି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା। ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ବୟସ ସତେଇଶ ବର୍ଷ। ନୟନା ଦେବୀ ମାନେ ଦିପ୍ତୀ ଙ୍କ ମାମା ତା ପଛରେ ...
73091
8 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଦିପ୍ତୀ ର ଫୋନ ବାଜୁଛି ହେଲେ ସେ ଫୋନ ଉଠେଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଗୋଟେ ହାତରେ ପରିବା ଆଉ ଗୋତେ ହାତରେ ସଉଦା ଆଉ ମିଠା ଧରିକି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା। ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ବୟସ ସତେଇଶ ବର୍ଷ। ନୟନା ଦେବୀ ମାନେ ଦିପ୍ତୀ ଙ୍କ ମାମା ତା ପଛରେ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ସାଥିରେ ......୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ସାଥିରେ ....୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ସାଥିରେ ......୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ସାଥିରେ.....୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ସାଥିରେ......୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ସାଥିରେ .....୧୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ସାଥିରେ......୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ସାଥିରେ...... ୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ସାଥିରେ ...୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ସାଥିରେ ....୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ