ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ

ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ

ଭୟପୂର୍ଣରହସ୍ୟ
Monalisha Mohanta
4.8
398 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 94 ରିଭିୟୁ
28672
2 ଘଣ୍ଟା
15 ଭାଗ
ଭାଗ - ୧        ଷ୍ଟେସନ ରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଟି ଗଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା.....। ଜେନରାଲ ବଗି ରେ ଝରକା ପାଖ ସିଟ ରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ୨୨- ୨୩ ବର୍ଷର  ଝିଅ ଟିଏ । ଚୁପଚାପ ଗୁମସୁମ ଉଦାସ ଚେହେରା... ହୁଏତ ...
28672
2 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଭାଗ - ୧        ଷ୍ଟେସନ ରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଟି ଗଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା.....। ଜେନରାଲ ବଗି ରେ ଝରକା ପାଖ ସିଟ ରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ୨୨- ୨୩ ବର୍ଷର  ଝିଅ ଟିଏ । ଚୁପଚାପ ଗୁମସୁମ ଉଦାସ ଚେହେରା... ହୁଏତ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ମୃତ୍ୟୁ ର ମଣ୍ଡପ ୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ