ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ପ୍ରତିଶୋଧ 3

ପ୍ରତିଶୋଧ 3

ଧାରାବାହିକରୋମାଞ୍ଚକରଦୁଃଖ ଭରା
Etishree
4.9
604 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 153 ରିଭିୟୁ
34065
38 ମିନିଟ୍
24 ଭାଗ
ଭାଗ ୪୪ ସୁହାନା ତା'ର ଅତୀତର ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହି ସରିବା ପରେ ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା।ସେ ନିଜକୁ ବେସାହାରା ଚିନ୍ତା କରି ତା' ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇ ପାରିବାର ଏକ ଅକୁହା କଷ୍ଟ ତା' ...
34065
38 ମିନିଟ୍
ଭାଗ
ଭାଗ ୪୪ ସୁହାନା ତା'ର ଅତୀତର ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହି ସରିବା ପରେ ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା।ସେ ନିଜକୁ ବେସାହାରା ଚିନ୍ତା କରି ତା' ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇ ପାରିବାର ଏକ ଅକୁହା କଷ୍ଟ ତା' ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ପ୍ରତିଶୋଧ 3...ଭାଗ ୪୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ପ୍ରତିଶୋଧ 3....ଭାଗ ୫୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ପ୍ରତିଶୋଧ 3...ଭାଗ ୫୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ପ୍ରତିଶୋଧ 3...ଭାଗ ୫୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ପ୍ରତିଶୋଧ 3...ଭାଗ ୫୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ