pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଶ୍ରାବଣ ରେ ଆନମନା

ଶ୍ରାବଣ ରେ ଆନମନା

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମ
Manine Satapathy "Mani"
4.9
3771 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1202 ରିଭିୟୁ
150240
9 ঘণ্টা
139 ଭାଗ
ଭିଜା ଶ୍ରାବଣ ରେ ପୁଲକିତ ହୋଇ ସାଥି କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନୁଭବ |ହୃଦୟ ର ଉପବନ ରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଯାଏ... ନିଆରା ପ୍ରତିଛବି ଟିଏ |ଭିନ୍ନ ଏକ ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ  ପ୍ରେମ... ବିରହ ଆଉ ପୁଣି ପୁନର୍ମିଳନ ର ...
150240
9 ঘণ্টা
ଭାଗ
ଭିଜା ଶ୍ରାବଣ ରେ ପୁଲକିତ ହୋଇ ସାଥି କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନୁଭବ |ହୃଦୟ ର ଉପବନ ରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଯାଏ... ନିଆରା ପ୍ରତିଛବି ଟିଏ |ଭିନ୍ନ ଏକ ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ  ପ୍ରେମ... ବିରହ ଆଉ ପୁଣି ପୁନର୍ମିଳନ ର ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଶ୍ରାବଣ ରେ ଆନମନା (ଭାଗ -6)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
7
ଶ୍ରାବଣ ରେ ଆନମନା( ଭାଗ -7)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
8
ଶ୍ରାବଣ ରେ ଆନମନା( ଭାଗ -8)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
9
ଶ୍ରାବଣ ରେ ଆନମନା (ଭାଗ -9)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
10
ଶ୍ରାବଣ ରେ ଆନମନା (ଭାଗ -10)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
11
ଶ୍ରାବଣ ରେ ଆନମନା
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
12
ଶ୍ରାବଣ ରେ ଆନମନା (ଭାଗ -12)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
13
ଶ୍ରାବଣ ରେ ଆନମନା
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
14
ଶ୍ରାବଣ ରେ ଆନମନା
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
15
ଶ୍ରାବଣ ରେ ଆନମନା
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।