ମୋର ସକ୍ରିୟ ସବକ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖି ପାରିବି ?

ଆପ ରେ :

  •  ଏବେ ତଳେ ସକ୍ରିୟ ସବସ୍କ୍ରୀପ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

  •   ଆପ ରେ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁୱେବ୍ ରେ :

 

  • ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପେଜ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ

  • ଏବେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରୀପ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?