ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଲେଖକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ ର ହୋମ୍ ପେଜ ରେ ଥିବା "ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ" ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ୍ କରିବାକୁ ହେବ ?

ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଧାରାବାହିକ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ।

 

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?